Zwemschool mierlo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.zwemschoolmierlo.nl

Adres: Heer van Scherpenzeelweg 107

5731 EH Mierlo

E-mail: info@zwemschoolmierlo.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Zwemschoolmierlo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer

- Whatsappnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,
neem dan contact met ons op via info@zwemschoolmierlo.nl dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Zwemschoolmierlo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze zwemmail en felicitatie mededelingen 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om diensten zoals cadeaubonnen bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Zwemschoolmierlo neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar
een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zwemschool) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zwemschool mierlo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zwemschool mierlo deelt jouw gegevens uitsluitend met bedrijven, met een zelfde privacy verklaring als deze, en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, zoals de cadeaubonnen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zwemschool mierlo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het is ook mogelijk dat je benaderd wordt wanneer je geen klant meer bent bij ons, bijvoorbeeld met een cadeaubon voor de verjaardag van het kind dat zwemles bij ons heeft gehad.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zwemschoolmierlo gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zwemschool mierlo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@zwemschoolmierlo.nl of zelf uitvoeren door je met het zelfde e-mailadres waarmee je je voor de eerste keer heb aangemeld voor zwemmail, opnieuw aan te melden, 

Als je het verzoek naar Zwemschoolmierlo doet, vragen we jou, om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Zwemschoolmierlo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zwemschoolmierlo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met aartschoemaker@gmail.com de beheerder van de klantendatabase.